Algemene voorwaarden

1. Aanmelding
Als u in verwachting bent is het al mogelijk om uw kind aan te melden voor de kinderopvang. Voor de peutergroep melden de meeste ouders hun zoon of dochter aan rond de 1 jarige leeftijd. Voor buitenschoolse opvang kunt u uw kind te allen tijde aanmelden. Voor het aanmelden moet gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier, welke digitaal wordt toegestuurd nadat u uw belangstelling voor inschrijving via de website hebt aangegeven. Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen door ons in behandeling worden genomen. Als uw volledig ingevulde aanmelding bij ons binnen is, wordt deze opgenomen in ons programma voor Planning & Plaatsing. Op het aanmeldingsformulier vindt u een vakje voor 'akkoord' met de automatische incasso van de ouderbijdragen. De ouderbijdrage wordt 12 keer per jaar geïnd en is inkomensafhankelijk (uitzondering VVE plaatsen).

2. Kindvolgsysteem
Op alle groepen proberen de pedagogisch medewerkers continu toe te zien op het welzijn van alle kinderen (welbevinden). Toch is het goed om dat ook regelmatig binnen een bepaalde structuur te doen. Voor de baby’s, dreumesen en peuters gebruiken we het volgmodel Doen, Praten, Bewegen en Rekenen. Dit is een kindvolgsysteem waarmee pedagogisch medewerkers op systematische wijze kinderen kunnen volgen met als doel hen beter te leren begrijpen en adequaat op hun behoeften, mogelijkheden en beperkingen te kunnen inspelen. De BSO kinderen mogen zelf, of samen met de pedagogisch medewerker, het volgmodel invullen.

De conclusies die pedagogisch medewerkers trekken, kunnen leiden tot een andere omgang met het kind, of tot aanpassing van het activiteitenaanbod op de groep. Daarnaast kunnen de bevindingen aanleiding zijn om met ouders in gesprek te gaan of hen voor te stellen te onderzoeken of het kind in aanmerking komt voor (geïndiceerde) hulp of speciaal onderwijs. De gegevens voortkomend vanuit de observaties, worden ook gebruikt voor het doorgeven van informatie van de voorschoolse periode naar het (speciaal) basisonderwijs en het realiseren van een doorgaande lijn. 

Wanneer Spelerwijs van mening is, en dit met feiten kan onderbouwen, dat uw kind, ondanks de geboden hulp en verwijzingen, niet tot zijn of haar recht komt binnen Spelerwijs en/of de groep eronder lijdt, behoudt Spelerwijs haar recht om de overeenkomst eenzijdig te verbreken.

3. Plaatsing
Plaatsing vindt zo snel mogelijk plaats. Dit is afhankelijk van de ruimte die er is. Tevens kan er een (externe) reden zijn om kinderen met voorrang te plaatsen. De definitieve plaatsing komt middels contact en een overeenkomst tot stand.

4. Overdracht gegevens
De ontwikkelingsgegevens van uw peuter worden na ondertekening van het aanmeldingsformulier, aan het einde van de plaatsing op de (peuter)groep doorgegeven aan de desbetreffende basisschool.

5. Afmelding
Uitschrijving gaat automatisch bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd, wanneer u een kinder- of peuteropvangproduct afneemt. Wanneer u wilt uitschrijven vóór of na het bereiken van de 4-jarige leeftijd van uw kind, dient u dat uiterlijk één maand van tevoren via een e-mail naar administratie@spelerwijs-hoogeveen.nl te laten weten. Voor BSO kinderen geldt standaard dat de overeenkomst beëindigt op 31 juli, in het schooljaar nadat het kind 12 jaar is geworden. Wanneer u uw basisschoolkind eerder wenst uit te schrijven, dient u dit uiterlijk één maand van tevoren via een e-mail naar administratie@spelerwijs-hoogeveen.nl te laten weten. Wanneer u juist verlenging wenst in verband met, bijvoorbeeld, doubleren, neem dan zo snel mogelijk contact op met de medewerker van Planning & Plaatsing.

6. Meldcode
De veiligheid van kinderen staat bij Spelerwijs voorop. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep. De werkgever en de werknemers van de Spelerwijs spelen hier een grote rol in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor eisen opgelegd aan alle opvanglocaties in Nederland.

Alle personeelsleden worden continue gescreend en er is landelijk een vertrouwensinspecteur aangesteld. De vertrouwensinspecteur adviseert u als ouder(s) als u aanwijzingen hebt dat de werkgever of werknemer van Spelerwijs seksueel of ander geweld tegen een kind gebruikt. Als ouder kunt u bij vermoeden van geweld-of zedendelict bellen met 0900-1113111.

Aanvullende Algemene Voorwaarden Spelerwijs Hoogeveen

Spelerwijs hanteert de volgende aanvullende Algemene Voorwaarden. Dit is een aanvulling op de “Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017”. Bij eventuele onduidelijkheden en verschillen met de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging prevaleren deze Aanvullende voorwaarden.
 
1. Definities
In aanvulling op artikel 1 van de “Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017” wordt verstaan onder:

Peuteropvanggroepen: Het gedurende vaste dagdelen per week, 40 weken per jaar, bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen vanaf de leeftijd van 2,4 jaar tot de dag waarop het primair onderwijs voor de kinderen begint.
 
2. Duur en verlenging van de overeenkomst
In aanvulling op artikel 9 van de “Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017” bepalen deze aanvullende voorwaarden dat:

  • Een door de contractant gewenste omzetting van een plaatsingsovereenkomst van bijv. kinderdagopvang of peuteropvang naar buitenschoolse opvang wordt beschouwd als een tussentijdse wijziging en eveneens één maand voor aanvang van de wijziging aangevraagd dient te zijn.
  • Bij een contractwijziging wordt uitgegaan van een aansluitende contractperiode. Indien de door de contractant gewenste omzetting van een plaatsingsovereenkomst niet gebaseerd is op een aansluitende contractperiode, dient een minimale termijn van één maand tussen twee opeenvolgende plaatsingsperioden aangehouden te worden.

3.  Verplichtingen van de Ondernemer/Aansprakelijkheid/Overmacht
In aanvulling op artikel 13 “Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017” sluit Spelerwijs Hoogeveen aansprakelijkheid voor schade of verlies van meegebracht (speel)goed en/of andere zaken uit, anders dan schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Spelerwijs Hoogeveen.

Download hier de klachtenregeling.