header

Algemene voorwaarden

1. Aanmelding
Als u in verwachting bent is het al mogelijk om uw kind aan te melden voor de kinderopvang. Voor de peutergroep melden de meeste ouders hun zoon of dochter aan rond de 1 jarige leeftijd. Voor het aanmelden moet gebruik worden gemaakt van het inschrijfformulier, welke digitaal wordt toegestuurd nadat u uw belangstelling voor inschrijving via de website hebt aangegeven. Alleen volledig ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen door ons in behandeling worden genomen. Als uw volledig ingevulde aanmelding bij ons binnen is, wordt deze opgenomen in ons programma voor Planning & Plaatsing. Op het aanmeldingsformulier vindt u een vakje voor 'akkoord' met de automatische incasso van de ouderbijdragen. De ouderbijdrage wordt 12 keer per jaar geïnd en is inkomensafhankelijk (uitzondering VVE plaatsen).

2. Peutervolgsysteem
Zowel op de kinderopvanggroep als op de peutergroep proberen leidsters continu toe te zien op het welzijn van alle kinderen (welbevinden). Toch is het goed om dat ook regelmatig binnen een bepaalde structuur te doen. Voor de baby’s en dreumesen gebruiken we het volgmodel Doen, praten en Bewegen. Vanaf de peuterleeftijd gebruiken we h et ontluikingsvolgsysteem voor peuters (OVP). Dit is een kind volgsysteem waarmee leidsters op systematische wijze kinderen kunnen volgen met als doel hen beter te leren begrijpen en adequaat op hun behoeften, mogelijkheden en beperkingen te kunnen inspelen. Dit instrument wordt bij VVE doelgroepkinderen aangevuld met Cito peutertoetsen. Met deze toetsen (taal en rekenen) kan de leidster op een objectieve manier over de zorgpeuters dezelfde informatie verzamelen.

De conclusies die leid(st)ers trekken kunnen leiden tot een andere omgang met het kind, of tot aanpassing van het activiteitenaanbod op de groep. Daarnaast kunnen de bevindingen aanleiding zijn om met ouders in gesprek te gaan of hen voor te stellen te onderzoeken of het kind in aanmerking komt voor (geïndiceerde) hulp of speciaal onderwijs. Het OVP en toets gegevens worden ook gebruikt voor het doorgeven van informatie van de voorschoolse periode naar het (speciaal) basisonderwijs en het realiseren van een doorgaande lijn.

3. Plaatsing
Plaatsing vindt zo snel mogelijk plaats. Dit is afhankelijk van de ruimte die er is. Tevens kan er een (externe) reden zijn om kinderen met voorrang te plaatsen. De definitieve plaatsing komt middels een bevestigingsbrief en contact tot stand.

4. Overdracht gegevens
De ontwikkelingsgegevens van uw peuter worden na ondertekening van het aanmeldingsformulier, aan het einde van de plaatsing op de (peuter)groep doorgegeven aan de desbetreffende basisschool.

5. Afmelding
Afmelding gaat automatisch bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd. Wanneer u wilt uitschrijven vóór of na het bereiken van 4-jarige leeftijd van uw kind, dient u dat uiterlijk één maand van tevoren via een mail naar administratie@spelerwijs-hoogeveen.nl te laten weten.

6. Meldcode
De veiligheid van kinderen staat bij Spelerwijs voorop. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep. De werkgever en de werknemers van de Spelerwijs spelen hier een grote rol in. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor eisen opgelegd aan alle peuterspeelzalen in Nederland.
 
Alle personeelsleden worden continue gescreend en er is landelijk een vertrouwensinspecteur aangesteld. De vertrouwensinspecteur adviseert u als ouder(s) als u aanwijzingen hebt dat de werkgever of werknemer van Spelerwijs seksueel of ander geweld tegen een kind gebruikt. Als ouder kunt u bij vermoeden van geweld-of zedendelict bellen met 0900-1113111.


Aanvullende Algemene Voorwaarden Spelerwijs Hoogeveen
 
Spelerwijs hanteert de volgende aanvullende Algemene Voorwaarden.  Dit is een aanvulling op de “Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016”. Bij eventuele onduidelijkheden en verschillen met de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging prevaleren deze Aanvullende voorwaarden.
 
1. Definities
 
In aanvulling op artikel 1 van de “Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016” wordt verstaan onder:
 
Peutergroepen: Het gedurende vaste dagdelen per week bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen vanaf de leeftijd van 2,4 jaar tot de dag waarop het primair onderwijs voor de kinderen begint.
 
2. Duur en verlenging van de overeenkomst
 
In aanvulling op artikel 9 van de “Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016” bepalen deze aanvullende voorwaarden dat:
 
·         Een door de contractant gewenste omzetting van een plaatsingsovereenkomst van bijv. dagopvang of peutergroep naar buitenschoolse opvang wordt beschouwd als een tussentijdse wijziging en eveneens één maand voor aanvang van de wijziging aangevraagd dient te zijn.
·         Bij een contractwijziging wordt uitgegaan van een aansluitende contractperiode. Indien de door de contractant gewenste omzetting van een plaatsingsovereenkomst niet gebaseerd is op een aansluitende contractperiode, dient een minimale termijn van één maand tussen twee opeenvolgende plaatsingsperioden aangehouden te worden.
 
3.  Verplichtingen van de Ondernemer/Aansprakelijkheid/Overmacht
 
In aanvulling op artikel 13 “Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016” sluit Spelerwijs Hoogeveen aansprakelijkheid voor schade of verlies van meegebracht (speel)goed en/ of andere zaken uit, anders dan schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Spelerwijs Hoogeveen.

Inschrijven