Betrokkenheid van de ouders
Ouders zijn een onmisbare schakel tussen kind en leidster

Oudercommissie

Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij het wel en wee van hun kind, ook buitenshuis. Zitting nemen in een oudercommissie bevordert die betrokkenheid. Dat is belangrijk, want ouders zijn een onmisbare schakel tussen kind en pedagogisch medewerker. Bovendien blijkt dat ouders die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de (peuter)opvang, vaak een actieve rol blijven vervullen tijdens de gehele schoolcarrière van hun kind. Maar ook als partners in de opvoeding, als klankbord in de medezeggenschap of 'gewoon' als gesprekspartner. Dit komt de ontwikkeling en de (school)prestaties van het kind ten goede. 

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang of gastouderbureau. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen. Een oudercommissie van een gastouderbureau vertegenwoordigt de ouders van alle kinderen die bij de aangesloten gastouders worden opgevangen.

Waarom een oudercommissie (OC)?

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en/of verbeteren.

Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Wat doet een oudercommissie?

Om de groepen en locaties van Spelerwijs optimaal te laten functioneren vinden we een oudercommissie van groot belang. De oudercommissie kan verschillende taken uitvoeren, met als basis de volgende doelstellingen:

  • Behartigen van de belangen van ouders en kinderen en het vertegenwoordigen van de ouders
  • Stimuleren en activeren van de betrokkenheid van ouders bij de opvanglocatie
  • Bevorderen en onderhouden van de communicatie en openheid creëren tussen ouders en pedagogisch medewerkers en tussen ouders onderling
  • Desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de organisatie en het team van pedagogisch medewerkers
  • Een lid van de oudercommissie afvaardigen aan de Centrale Ouder Raad (COR)

Wat doet de Centrale Ouder Raad?

Een ouderraad adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd. Tevens zijn deze bijeenkomsten een moment dat de directeur informatie geeft en ontvangt van de zittende leden.

Ouders die zich als oudercommissielid zouden willen inzetten, mogen dit aangeven bij de pedagogisch medewerkers van betreffende opvanglocatie.

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen