Kwaliteit en veiligheid kinderopvang

Ieder jaar worden alle locaties van Spelerwijs onaangekondigd bezocht door de GGD. De GGD controleert tijdens dit bezoek op 5 onderdelen. Met deze 5 onderdelen wordt de kwaliteit en de veiligheid gewaarborgd. Iedere locatie heeft zijn eigen GGD rapport die ter inzage ligt op de locatie en te lezen is op deze website.

Klanttevredenheidsonderzoek

Spelerwijs onderkent het belang van de mening van haar klanten. Daarom is besloten om geregeld een klanttevredenheidsonderzoek te houden onder alle ouders die met Spelerwijs een contract zijn aangegaan. Met de resultaten van het onderzoek wordt meer inzicht verkregen in hoe de dienstverlening van Spelerwijs, alsmede de opvang door de ouder, wordt ervaren. 

Jaarverslag

Spelerwijs stelt ieder jaar een jaarverslag op waarin zij een beeld schetst wat er zoal gedaan is, waar we voor staan en waar we naar toe gaan. In het jaarverslag wordt er duidelijkheid gegeven over de behaalde resultaten en de daaruit voortvloeiende doelstellingen voor het aankomende jaar. Dit jaarverslag is voor alle klanten en andere geïnteresseerden te lezen.

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan geven we aan wat we als stichting belangrijk vinden als het gaat over pedagogisch handelen. Het pedagogisch beleidsplan is er voor pedagogisch medewerkers, ouders, de gemeente, externe contacten en andere belangstellenden. Hiermee proberen we inzichtelijk te maken hoe er gewerkt wordt op onze locaties. Het vertrouwen van de ouders is een belangrijk speerpunt voor Spelerwijs. Ouders willen dat hun kind op een professionele manier wordt opgevangen en begeleid. Dit is mogelijk, omdat er zowel op de peutergroepen als op het KDV en BSO op een pedagogisch verantwoorde wijze gewerkt wordt. Voor nieuwe pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zal het pedagogisch beleidsplan een leidraad zijn. En voor iedereen die binnen Spelerwijs werkzaam is, biedt het duidelijkheid over de gezamenlijk ingeslagen richting. Het plan is een dynamisch geheel welke onderhevig kan zijn aan veranderingen. De doelstelling is dat het plan geregeld wordt bijgesteld om veranderde inzichten en wijzigingen door te voeren.

Het gezonde voedingsbeleid

We willen allemaal het beste voor ieder kind! Dit in de breedste zin van het woord. Wij 
willen dat kinderen zichzelf mogen zijn en mogen opgroeien in een fijne, gezonde, veilige 
en vertrouwde omgeving. Bij Spelerwijs mogen kinderen spelenderwijs leren van-, door-, 
en met elkaar. Onze goed gekwalificeerde medewerkers begeleiden de kinderen daar 
waar nodig. Ook bieden zij een dagritme aan passend bij de ontwikkeling van het kind. 
Tijdens de opvangtijd zijn er ook momenten waarbij er gegeten en gedronken wordt. In dit 
beleid is er te lezen hoe wij binnen Spelerwijs hiermee omgaan. We hanteren hierbij de 
Schijf van 5 en Het Voedingscentrum.
In dit gezonde beleidsplan laten wij zien hoe we dit op de werkvloer vormgeven. Dit plan is 
een leidraad voor alle medewerkers binnen Spelerwijs. Samen streven wij naar een 
eenduidige visie waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. 

Inschrijven

U kunt uw kind kosteloos inschrijven voor een van onze groepen. 

Kind inschrijven  Kosten berekenen